Terms of use

Všeobecné obchodní podmínky užívání softwarové aplikace Beyond obchodní společnosti ZooControl s.r.o., IČ: 05766656, se sídlem Planá 67, Planá PSČ 370 01

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro užívání softwarové aplikace Beyond (dále jen jako „Všeobecné podmínky“) vydává ve smyslu ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „Občanský zákoník“) obchodní společnost ZooControl s.r.o., IČ: 05766656, se sídlem Planá 67, Planá PSČ 370 01, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 25800 (dále jen jako „Poskytovatel“). Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a fyzickou nebo právnickou osobou, která je na základě této smlouvy oprávněna k užívání softwarové aplikace Beyond, k níž Poskytovatel vykonává autorská práva (dále jen jako „Uživatel“ a „Smlouva“). Nedílnou součástí Smlouvy je pak i ceník (dále jen „Ceník“) a Pravidla ochrany soukromí. Hovoří-li se dále o plnění povinností ze Smlouvy, zahrnuje to taktéž plnění povinností obsažených v těchto Všeobecných podmínkách, Ceníku a Pravidlech ochrany soukromí. Odchylná ujednání obsažená přímo ve Smlouvě však mají přednost před obsahem těchto Všeobecných podmínek. Uzavřením Smlouvy vyjadřuje Uživatel s Všeobecnými podmínkami, Ceníkem, Pravidly ochrany soukromí souhlas a potvrzuje, že se s těmito seznámil.

Vymezení základních pojmů

 1. Poskytovatelem se rozumí obchodní společnost ZooControl s.r.o., IČ: 05766656, se sídlem Planá 67, Planá PSČ 370 01, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 25800, která vykonává autorská práva k softwarové aplikaci Beyond, email: support@getbeyond.io, tel. č.: +420 799 508 508 (dále jen jako „Poskytovatel“).
 2. Uživatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je na základě smlouvy uzavřené s Poskytovatelem oprávněna k užívání softwarové aplikace Beyond, a to za podmínek stanovených ve smlouvě a těchto Všeobecných podmínkách.
 3. Smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem, na základě které je Uživatel oprávněn užívat softwarovou aplikaci Beyond, a jejíž nedílnou součástí jsou tyto Všeobecné podmínky. Pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem těmito Všeobecnými podmínkami.
 4. Aplikací Beyond se rozumí softwarová aplikace umožňující mimo jiné ukrytí nadměrného obsahu webu Uživatele do článků, které lze zobrazit pomocí vysouvacího panelu, a kterou lze užívat také jako knowledgebase systém za účelem vytvoření databáze článků. Autorská práva k aplikaci Beyond vykonává Poskytovatel (dále jen jako „Aplikace“).
 5. Licencí se rozumí poskytnutí oprávnění k výkonu práva užívat Aplikaci v rozsahu, jak je tento specifikován ve Smlouvě a těchto Všeobecných podmínkách (dále jen jako „Licence“).
 6. Cenou za užívání Aplikace se rozumí cena uvedená v ceníku Poskytovatele, nebo cena stanovená na základě individuální nabídky učiněné Poskytovatelem a následně sjednaná mezi Poskytovatelem a Uživatelem ve Smlouvě, kterou se Uživatel zavazuje hradit za užívání Aplikace, a to v souladu se Smlouvou a s těmito Všeobecnými podmínkami (dále jen jako „Cena“).
 7. Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 8. Autorským zákonem se rozumí zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (dále jen jako „Autorský zákon“).

Uzavření smlouvy

 1. Aplikaci je možné užívat pouze na základě uzavřené Smlouvy. Smlouvu je možné uzavřít na základě toho, že Uživatel na internetových stránkách Poskytovatele provede registraci vyplněním registračního formuláře, čímž vytvoří svůj uživatelský účet, a tedy provede objednávku Aplikace. Pokud s tím bude Poskytovatel souhlasit, je v konkrétním případě možné taktéž uzavření Smlouvy na základě písemného či jinak učiněného návrhu (když Poskytovatel je však oprávněn trvat na uzavření Smlouvy prostřednictvím registrace a vyplnění registračního formuláře dle věty předcházející). Náklady na užití prostředků komunikace na dálku se neliší od základní sazby (tj. Uživatel v případě uzavírání Smlouvy prostřednictvím internetu hradí jen náklady internetového připojení dle smlouvy uzavřené s jeho aktuálním poskytovatelem internetového připojení).
 2. V rámci registrace Uživatel vyplní údaje vyžadované v rámci registrace jako povinné.

  Uživatel taktéž uvede, pokud by Smlouvu uzavíral jako podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání. V případě, že Uživatel neuvede, že Smlouvu uzavírá jako podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání, může být v daňových dokladech, které mu bude Poskytovatel v souvislosti s touto Smlouvou vystavovat, výslovně uvedeno, že se dle prohlášení Uživatele Smlouva jeho podnikatelské činnosti netýká.

  Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se dále považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku již na základě samotného zápisu v obchodním rejstříku. Má se taktéž za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle zákona.

  Pokud Uživatel v rámci registrace uvede své IČ, pak platí, že se registruje jako podnikatel a že uzavírá Smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání.

  Pokud je Uživatel plátcem DPH, bude Uživatelem vždy uvedeno i příslušné daňové identifikační číslo (DIČ). Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli veškeré daňové doklady v elektronické podobě.

  V případě změny registračních údajů je Uživatel povinen tuto změnu oznámit nejpozději do 7 dnů poté, co změna nastala. Uživatel odpovídá Poskytovateli za újmu, která mu vznikne v důsledku uvedení nepravdivých či nesprávných údajů Uživatelem.

 3. Po provedení registrace, resp. objednávky ve smyslu bodu 2.1 těchto Všeobecných podmínek, odešle Poskytovatel Uživateli potvrzení o provedení registrace, resp. objednávky, na e- mailovou adresu Uživatele, kterou Uživatel uvedl pro účely vzájemné komunikace s Poskytovatelem.
 4. Odesláním potvrzení registrace, resp. objednávky, ze strany Poskytovatele Uživateli ve smyslu bodu 2.3 těchto Všeobecných podmínek dochází k uzavření Smlouvy.
 5. Uživatel uzavřením Smlouvy získává Licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užívat Aplikaci, a to za podmínek stanovených těmito Všeobecnými podmínkami. Uzavřením Smlouvy Uživatel získává Licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užívat Aplikaci, nikoliv vlastnická práva k Aplikaci.
 6. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že mu bude umožněno užívat Aplikaci před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy dle bodu 11.1 těchto Všeobecných podmínek. Uživatel, který je spotřebitelem, si je vědom toho, že v případě, že je s plněním Smlouvy ze strany Poskytovatele započato s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (která by jinak spotřebiteli podle § 1829 a následujících Občanského zákoníku náležela), pak spotřebitel v takovém případě právo na odstoupení od smlouvy podle § 1829 a následujících Občanského zákoníku nemá.
 7. Poskytovatel je oprávněn odmítnout uzavření Smlouvy s Uživatelem, a to zejména v případech, kdy Uživatel má neuhrazené splatné závazky z jiného smluvního vztahu vůči Poskytovateli; Uživatel měl v minulosti neuhrazené závazky po splatnosti vůči Poskytovateli; s Uživatelem bylo zahájeno insolvenční řízení, případně byl zahájen výkon rozhodnutí nebo exekuce na majetek Uživatele; Poskytovatel by z technických nebo z jiných důvodů nemohl splnit závazky ze Smlouvy vůči Uživateli; je dán důvodný předpoklad, že by Uživatelem nebyly řádně plněny závazky ze Smlouvy; Uživatel zneužil nebo se pokusil zneužít Aplikaci Poskytovatele; Uživatel uvedl nesprávné osobní nebo identifikační údaje nebo z jiných opodstatněných důvodů odmítne Poskytovatel s Uživatelem Smlouvu uzavřít. Důvody pro odmítnutí uzavření Smlouvy sdělí Poskytovatel Uživateli.

Trvání smlouvy během 30ti denních období a bezplatné období

 1. Smlouva je uzavřena vždy na dobu 30 kalendářních dnů poskytování Aplikace s možností prodloužení této doby o další opakovaná období 30 kalendářních dnů.
 2. Za účelem seznámení se s funkcionalitami Aplikace získává každý Uživatel Licenci po dobu 30 kalendářních dnů počínaje kalendářním dnem bezprostředně následujícím po dni uzavření Smlouvy Aplikaci bezplatně užívat (dále také jen jako „Bezplatné období“).
 3. Jeden Uživatel je oprávněn užívat Aplikaci výlučně jen po jedno Bezplatné období. V případě, že dle zjištění Poskytovatele dojde k využívání Bezplatného období ze strany jednoho Uživatele opakovaně, např. pod různými přihlašovacími jmény, je Poskytovatel oprávněn znemožnit další užívání Aplikace tímto Uživatelem okamžitě již v rámci Bezplatného období.
 4. V případě, že dojde k uzavření Smlouvy s Uživatelem, který již v minulosti využil Bezplatného období, je tento Uživatel zároveň povinen k úhradě Ceny od prvního dne trvání této Smlouvy. Na takového Uživatele se zároveň nevztahuje právo Uživatele odstoupit od Smlouvy dle bodu 11.1 těchto Všeobecných podmínek.
 5. K prodloužení Smlouvy dojde v případě, že během 30ti denního období trvání Smlouvy dle bodu 3.1 těchto Všeobecných podmínek (tj. období 30 kalendářních dnů počínaje kalendářním dnem bezprostředně následujícím po dni uzavření Smlouvy či jakéhokoliv dalšího prodlouženého 30ti denního období trvání Smlouvy), nebo nejpozději do 14ti kalendářních dnů po jeho uplynutí, dojde k úhradě Ceny za další 30ti denní období trvání Smlouvy. V takovém případě pak dojde k prodloužení trvání Smlouvy vždy o dalších 30 kalendářních dnů bezprostředně následujících po (i) skončení předcházejícího 30ti denního období trvání Smlouvy (v případě, že platba bude uhrazena tak, že bude Poskytovatelem zjištěna nejpozději v poslední den trvání předcházejícího 30ti denního období trvání Smlouvy) nebo (ii) počínaje dnem následujícím po dni zjištění platby Poskytovatelem (v případě, že platba bude uhrazena tak, že nebude Poskytovatelem zjištěna nejpozději v poslední den trvání předcházejícího 30ti denního období trvání Smlouvy).
 6. Užívání Aplikace bude Uživateli umožněno až den následující po dni zjištění úhrady Ceny za to které 30ti denní období trvání Smlouvy. Uživatel si je vědom a souhlasí s tím, že prodleva mezi připsáním platby na účet Poskytovatele a jejím zpracováním systémem Poskytovatele (a tedy prodleva mezi připsáním platby a zohledněním provedení platby pro účely přístupu k Aplikaci) může činit při provedení platby prostřednictvím platební brány společnosti GOPAY s.r.o., pokud je platba řádně identifikována, až 1 hodinu od okamžiku připsání platby na účet a v případě provedení platby bankovním převodem, vkladem na účet či jinou formou úhrady na účet, pokud je platba řádně identifikována, až 2 pracovní dny ode dne připsání platby na účet, když s existencí takové možné prodlevy Uživatel výslovně souhlasí a takováto možná prodleva mu nezakládá žádné nároky vůči Poskytovateli. To neplatí v případě úspěšného provedení úhrady Ceny platební kartou, kdy je úhrada Ceny provedena online, tj. okamžitě. Výše uváděné lhůty platí jen za situace, kdy je platba řádně identifikována variabilním symbolem a označení platby není z jiných důvodů nesrozumitelné či nejasné, když v opačném případě může být prodleva mezi připsáním platby a zohledněním provedení platby pro účely přístupu k Aplikaci delší a za takové zdržení pak nenese Poskytovatel jakoukoliv odpovědnost.
 7. Pokud nebude Cena ze strany Uživatele řádně a včas v souladu se Smlouvou uhrazena tak, aby mohlo být ve lhůtách výše uváděných připsání platby Poskytovatelem zjištěno, je Poskytovatel oprávněn Uživateli znemožnit další užívání Aplikace. Znemožněním dalšího užívání Aplikace dle vět předcházejících nedochází ještě ke smazání Uživatelem do Aplikace vložených dat (smazání dat je upraveno v bodech 7.10 a 7.11 těchto Všeobecných podmínek). Další užívání Aplikace bude Uživateli umožněno po uhrazení Ceny, pokud mezitím nedojde k zániku Smlouvy dle bodu 3.8 těchto Všeobecných podmínek.
 8. V případě, že během 30ti denního období trvání Smlouvy dle bodu 3.1 těchto Všeobecných podmínek (či jakéhokoliv dalšího prodlouženého 30ti denního období trvání Smlouvy), nebo alespoň nejpozději do 14ti kalendářních dnů po jeho uplynutí, nedojde k úhradě Ceny za další 30ti denní období trvání Smlouvy, pak Smlouva zaniká. Uživatel si je pro takový případ vědom zejména rizika smazání dat dle těchto Všeobecných podmínek. Uživatel má pak možnost uzavřít s Poskytovatelem Smlouvu novou.

Cena

 1. Po uplynutí Bezplatného období je užívání Aplikace spojeno s povinností Uživatele platit za užívání Aplikace Poskytovateli Cenu ve výši dle aktuálního ceníku Poskytovatele. Aktuální ceník Poskytovatele uveřejňuje Poskytovatel na svých internetových stránkách www.getbeyond.io.
 2. Uživatel bude Poskytovatelem k úhradě Ceny vyzván alespoň 3 dny před ukončením Bezplatného období (či dalšího 30ti denního období trvání Smlouvy), a to prostřednictvím e- mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu Uživatele, kterou Uživatel uvedl pro účely vzájemné komunikace s Poskytovatelem. Uživatel nemá vůči Poskytovateli jakékoliv nároky z případného nedoručení emailové zprávy dle věty předcházející.
 3. O provedení úhrady Ceny bude Uživatel informován prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu Uživatele, kterou Uživatel uvedl pro účely vzájemné komunikace s Poskytovatelem.
 4. Uživatel je povinen hradit Poskytovateli Cenu v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami bez ohledu na faktické užívání Aplikace ze strany Uživatele čina rozsah tohoto užívání.
 5. Poskytovatel je oprávněn Ceník kdykoliv jednostranně měnit. Oznamování a účinnost změn se řídí ustanoveními bodu 12.1 až 12.3 těchto Všeobecných podmínek.

Platba ceny

 1. Uživatel hradí Cenu vždy předem, a to za období 30 kalendářních dnů po skončení Bezplatného období pokud placené období navazuje bezprostředně na Bezplatné období, v ostatních případech vždy za období 30 kalendářních dnů užívání Aplikace bezprostředně následujících po provedení úhrady Ceny.
 2. Uživatel může Cenu uhradit prostřednictvím vybrané platební metody napojené na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o. nacházející se na internetových stránkách Poskytovatele, případně na základě faktury vystavené za tím účelem Poskytovatelem. Uživatel tak může uhradit Cenu online platební kartou, nebo bankovním převodem.
 3. V případě provedení úhrady Ceny platební kartou si Uživatel také může založit tzv. opakovanou platbu platební kartou. V případě založení opakované platby dochází k automatickému strhávání fixní částky Ceny prostřednictvím platební brány společnosti GOPAY s.r.o., kdy k této opakované platbě dochází vždy 30 kalendářních dnů po sobě.
 4. O tom, že platba platební kartou byla založena jako opakovací, je Uživatel informován nejpozději do dvou pracovních dnů prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu Uživatele, kterou Uživatel uvedl pro účely vzájemné komunikace s Poskytovatelem. Tato informace je tak Uživateli poskytnuta společně s informací o stavu platby, kde po rozkliknutí ověření stavu platby je uvedena informace o založení opakované platby.
 5. Stejným způsobem, tedy prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu Uživatele, kterou Uživatel uvedl pro účely vzájemné komunikace s Poskytovatelem, bude Uživatel alespoň sedm (7) pracovních dnů předem informován o tom, že (i.) ze strany Poskytovatele dochází ke změně výše Ceny nebo že (ii.) ze strany Poskytovatele dochází ke změně ve frekvenci strhávání opakované platby.
 6. Uživatel může opakované platby kdykoliv zrušit, a to na internetové stránce Poskytovatele www.getbeyond.io.
 7. Cena je Uživatelem zaplacena v den, ve který byla provedena úhrada platební kartou, nebo ve kterém došlo k připsání částky odpovídající Ceně na účet Poskytovatele.

Licence

 1. Poskytovatel uděluje Uživateli Licenci k užívání Aplikace za následujících podmínek:

  1. Licence je ujednána jako nevýhradní ve smyslu ust. § 2361 Občanského zákoníku;
  2. územní rozsah Licence není omezen;
  3. časový rozsah Licence je omezen na dobu jednoho Bezplatného období, a následně na příslušné předplacené období;
  4. množstevní rozsah Licence je vymezen maximálním počtem účtů (tj. přístupů k Aplikaci Uživatele), kdy Aplikaci ve verzi basic může užívat maximálně 10 koncových uživatelů, Aplikaci ve verzi pro může užívat maximálně 25 koncových uživatelů, a Aplikaci na míru může užívat neomezený počet koncových uživatelů, kdy pro všechny výše uvedené verze platí, že v přihlášeném stavu lze být pouze na jediném PC.
 2. Uživatel není bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele oprávněn:

  1. udělit k Licenci podlicenci, postoupit práva k Aplikaci nebo Aplikaci zpřístupnit jiným způsobem, než jak vyplývá z jejího běžného užívání;
  2. rozmnožovat Aplikaci za účelem jejího rozšiřování, rozšiřovat či jakýmkoli způsobem sdělovat třetím osobám, pronajímat nebo půjčovat.
 3. Uživatel dále není oprávněn:

  1. provádět úpravy, zpracování, překlady či jiné změny Aplikace v rozporu se Smlouvou, těmito Všeobecnými podmínkami a Autorským zákonem, tj. zejména tehdy, pokud takové úpravy, zpracování, překlady či jiné změny nevyplývají přímo z uživatelských funkcionalit Aplikace;
  2. vytvářet na základě Aplikace díla odvozená;
  3. užívat Aplikaci v rozporu s platnými omezeními vyplývajícími z Autorského zákona, Smlouvy a těchto Všeobecných podmínek.
 4. Pro vyloučení veškerých pochybností se stanoví, že Uživateli uzavřením Smlouvy a poskytnutím Licence nevznikají žádná práva k ochranným známkám Poskytovatele nebo třetích osob.

Další práva a povinnosti

 1. Uživatel tímto informuje všechny uživatele Aplikace, kterým Aplikaci poskytuje v souladu se Smlouvou a těmito Všeobecnými podmínkami o výše uvedeném rozsahu Licence a o tom, že Aplikace je chráněna autorským právem.
 2. Uživatel souhlasí s tím, aby Poskytovatel shromažďoval a užíval technické informace shromážděné v souvislosti s poskytováním služeb podpory Aplikace a to i za všechny oprávněné uživatele Aplikace, a dále aby přenášel, zpracovával a uchovával údaje, které umožní identifikaci Uživatele, a to za všechny oprávněné uživatele Aplikace. Uživatel dále souhlasí s tím, aby Poskytovatel svými prostředky kontroloval, zda Uživatel užívá Aplikaci v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami. Další podmínky týkající se pravidel ochrany soukromí jsou obsažená v Pravidlech ochrany soukromí, která naleznete www.getbeyond.io.
 3. Své přístupové údaje k Aplikaci je Uživatel povinen uchovávat v tajnosti a chránit je před zneužitím ze strany třetích osob. V případě porušení této povinnosti odpovídá Uživatel za veškeré škody či újmy, které budou Poskytovateli či Uživateli zneužitím jeho přístupových údajů způsobeny.
 4. Poskytovatel je oprávněn Aplikace dále vyvíjet a upravovat a jednostranně obměňovat a měnit tak taktéž funkční nebo technický stav Aplikace. Uživatel uzavírá Smlouvu s vědomím práv Poskytovatele dle věty předcházející a není oprávněn požadovat vůči Poskytovateli jakékoliv nároky z titulu náhradu újmy, nároků z vad, slevy z Ceny ani jakékoliv jiné nároky, když je jen oprávněn (pokud trvá smluvní vztah a oprávnění Uživatele využívat Aplikaci) využívat Aplikaci v upravené podobě.
 5. Uživatel není oprávněn bez výslovného svolení Poskytovatel provádět jakékoliv zásahy do Aplikace či Aplikaci jakkoliv upravovat či měnit.
 6. Poskytovatel je oprávněn dočasně přerušit poskytování služeb Aplikace či omezit dostupnost služeb Aplikace z následujících důvodů: jestliže Uživatel poruší Smlouvu či jiné své právní povinnosti; v případě zneužití Aplikace či důvodného podezření na zneužití Aplikace Uživatelem či třetí osobou; v případě výskytu technických závad či v případě rizika výskytu takových závad, a z jiných závažných technických nebo provozních důvodů; v případě krizového stavu, zejména živelných pohrom, teroristických útoků, ohrožení bezpečnosti státu, či přijetí jiného opatření oprávněným orgánem veřejné moci, které bude mít za následek omezení či vyloučení dostupnosti služeb Aplikace; v případě plánovaných technických odstávek, při údržbách, technických kontrolách, revizích, opravách; z důvodu výpadku elektrické energie; v jiných případech vyplývajících ze Smlouvy, právních předpisů nebo veřejnoprávního rozhodnutí. Z přerušení či omezení poskytování služeb Aplikace dle bodu 7.6 těchto Všeobecných podmínek nenáleží Uživateli jakékoliv nároky.
 7. Uživatel může převést Licenci a všechna práva a povinnosti ze Smlouvy a těchto Všeobecných podmínek vyplývající na jiného uživatele jen s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele, a to jen v případě, že nový uživatel písemně prohlásí, že přebírá všechna práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy a těchto Všeobecných podmínek pro původního Uživatele.
 8. Smrtí uživatele – fyzické osoby dochází k přechodu práv a povinností na jeho právního nástupce. Zánikem uživatele - právnické osoby, které byla udělena Licence, přechází práva a povinnosti z Licence na jejího právního nástupce.
 9. Poskytovatel prohlašuje, že provádí každodenní zálohy dat uložených Uživatelem při užívání Aplikace, a to ve formě rozdílu uložených dat oproti dnu předcházejícímu, a to po dobu 30 dnů zpětně. Poskytovatel zároveň provádí celkové zálohy, a to do 30 dnů od pořízení celkové zálohy předcházející. První celková záloha bude provedena do 30 dnů od uzavření Smlouvy. Novější zálohou je přitom přemazána záloha dřívější. Poskytovatel se zavazuje na základě písemného vyžádání Uživatele znovu obnovit v Aplikaci Uživateli poslední pořízenou zálohu dat v průběhu trvání Smlouvy nebo i v případě ukončení Smlouvy, a to za předpokladu, že žádost o poskytnutí zálohy dat obdrží nejpozději 2 pracovní dny před přepsáním dat další zálohou nebo před smazáním dat dle těchto Všeobecných podmínek.
 10. V případě ukončení Smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem se Poskytovatel zavazuje uchovávat data Uživatele z Aplikace po dobu 180 dní. Po tuto dobu je Uživatel oprávněn smluvní vztah obnovit, včetně přístupu k doposud uloženým datům. Po uplynutí 180 dní od ukončení smluvního vztahu mezi Uživatelem a Poskytovatelem budou veškerá data vložená Uživatelem do Aplikace Poskytovatelem smazána.
 11. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv smazat data Uživatele, jež porušují tuto Smlouvu nebo jsou v rozporu s právními předpisy a dále data Uživatele, jež jsou v rozporu s etickými a morálními normami, popř. data týkající se neúcty k člověku nebo zobrazující sexuální tematiku. Takováto data zároveň není Poskytovatel povinen obnovovat.

Záruka a odpovědnost za škodu

 1. Uživatel bere na vědomí, že Aplikace je Poskytovatelem poskytována bez jakékoliv výslovné či implikované záruky jakéhokoliv druhu. Poskytovatel neposkytuje jakékoliv záruky týkající se vhodnosti Aplikace pro konkrétní účel. Poskytovatel nijak nezaručuje, že funkce, které Aplikace umožňuje, budou vyhovovat potřebám a požadavkům Uživatele. Uživatel přebírá plnou odpovědnost a veškerá rizika spojená s výběrem Aplikace pro dosažení jím zamýšlených výsledků, za jeho používání, a účinky, kterých s Aplikací dosáhne.
 2. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakýkoliv případný ušlý zisk, příjem nebo prodej, za jakoukoli ztrátu dat, za majetkové škody, za osobní či jinou újmu, za ztížení podmínek pro podnikání, za ztrátu obchodních informací, či za jakoukoliv jinou újmu, a to bez ohledu na to, zda taková újma vznikla ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, nebo zda tyto vznikly v důsledku užívání nebo částečné či úplné nemožnosti užívat Aplikaci.
 3. Aniž by byl dotčen obsah bodu 8.1 a 8.2 těchto Všeobecných podmínek se ještě dále uvádí, že Poskytovatel není jakkoliv odpovědný za nefunkčnost Aplikace (a Uživatel nemá žádné nároky z nefunkčnosti Aplikace) způsobené překážkou, která nastala nezávisle na vůli Poskytovatele a brání mu ve splnění povinnosti. Poskytovatel jakkoliv neodpovídá za nefunkčnost Aplikace (a Uživatel nemá žádné nároky z nefunkčnosti Aplikace) ani v případech, kdy k nefunkčnosti došlo následkem neodborného nebo neoprávněného zacházení ze strany Uživatele nebo jiných osob.
 4. Uživatel si je vědom skutečnosti a souhlasí, že Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za funkčnost, vhodnost a nastavení zařízení Uživatele pro využívání Aplikace. Uživateli odpovídá sám za posouzení dostatečnosti a kompatibility zařízení Uživatele pro využívání Aplikace, když v případě pochybností je Uživatel oprávněn obrátit se s konkrétními dotazy na Poskytovatele, a to taktéž ještě před uzavřením Smlouvy.
 5. Poskytovatel není jakkoliv odpovědný (a Uživatel nemá žádné nároky) ani v případě: poškození práv uživatele v důsledku vyzrazení nebo zneužití jakýchkoliv hesel nebo jiných obdobných kódů Uživatele třetí osobou; v důsledku počítačových či obdobných virů; v důsledku porušení povinností Uživatele; nesprávného postupem Uživatele při užívání Aplikace; v důsledku zásahem Uživatele do Aplikace ani v důsledku porušení smluvních povinností Uživatele či povinností vyplývajících pro Uživatele z obecně závazných právních předpisů.
 6. Uživatel bere na vědomí, že provozování a užívání Aplikace je spojeno s určitým rizikem výpadků a nefunkčností Aplikace a takové riziko vědomě akceptuje., když Uživatel se proto zavazuje učinit veškeré kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy na své straně v souvislosti s užíváním Aplikace. Ujednáním předcházející věty nejsou nijak dotčeny předcházející body 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 a 8.5 těchto Všeobecných podmínek.

Reklamace

 1. V případě, že Aplikace nebude mít ujednané vlastnosti či nebude disponovat funkcionalitami vymezenými ve Smlouvě nebo v těchto Všeobecných podmínkách, je Uživatel oprávněn domáhat se na Poskytovateli práv z vadného plnění, avšak pouze práv uvedených v bodě 9.2 těchto Všeobecných podmínek. Uživatel je v takovém případě povinen vytknout vadu Aplikace, a to označením vady nebo oznámením, jak se vada projevuje, na zákaznické podpoře Poskytovatele support@getbeyond.io. Uživatel je povinen tak učinit bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost vadu zjistit, vždy však nejpozději do šesti měsíců od uzavření Smlouvy. V případě nedodržení lhůt dle věty předcházející nároky Uživatele z vadného plnění zanikají.
 2. Je-li vada odstranitelná, může se Uživatel domáhat opravy, doplnění toho, co chybí, nebo přiměřené slevy z Ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni Aplikaci řádně užívat, může Uživatel od Smlouvy odstoupit, nebo se domáhat přiměřené slevy z Ceny.
 3. V případě zjištění vady při užívání Aplikace a jejího oznámení na zákaznické podpoře Poskytovatele support@getbeyond.io se Poskytovatel zavazuje v co nejkratší době po oznámení vady započít s jejím odstraňováním. Uživatel bude ohledně průběhu a následného vyřízení reklamace informován elektronickou cestou na e-mailovou adresu Uživatele, kterou Uživatel uvedl pro účely vzájemné komunikace s Poskytovatelem.

Ppráva spotřebitele a mimosoudní řešení sporu se spotřebitelem

 1. Uživateli, který je spotřebitelem (tj. fyzickou osobou, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) je Poskytovatel povinen vydat písemné potvrzení o tom, kdy Uživatel, který je spotřebitelem, právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o odstranění vady a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Písemná forma je zachována i v případě emailu.
 2. Poskytovatel rozhodne o reklamaci Uživatele, který je spotřebitelem, ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel s Uživatelem, který je spotřebitelem, nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
 3. V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Uživatelem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel, který je spotřebitelem podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Uživatel, který je spotřebitelem může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Trvání a ukončení smluvního vztahu

 1. Uživatel je oprávněn od Smlouvy do uplynutí Bezplatného období odstoupit. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy ze strany Uživatele nedojde k úhradě Ceny v souladu s bodem 4.1 těchto Všeobecných podmínek ani do 14ti kalendářních dnů po skončení Bezplatného období, platí, že Uživatel v souladu s předcházející větou odstoupil od Smlouvy k poslednímu dni trvání Bezplatného období, pokud Smlouva nezanikla jiným způsobem již dříve.
 2. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností vždy, pokud bude Uživatel porušovat jakoukoliv svou povinnost ze Smlouvy.
 3. Poskytovatel je dále taktéž oprávněn od Smlouvy odstoupit jednostranným prohlášením v případě, kdy Uživatel závažným způsobem porušil některou ze svých povinností vyplývajících ze Smlouvy (včetně těchto Všeobecných podmínek), a to zejména použije-li či naloží-li s Aplikací způsobem, který je v rozporu se Smlouvou, Všeobecnými podmínkami či s povinnostmi vyplývajícími pro Uživatele z obecně závazných právních předpisů nebo v případě kdy Poskytovatel přestane být smluvně nebo technicky způsobilým pro poskytování Aplikace dle Smlouvy. V takovém případě Smlouva zaniká s účinky ke dni doručení odstoupení Uživateli. Má se za to, že odstoupení zasílané elektronickou cestou na e-mailovou adresu Uživatele je Uživateli řádně doručeno dnem následujícím po odeslání prohlášení o odstoupení ze strany Poskytovatele, pokud nebylo doručeno již dříve.

Změna všeobecných podmínek, změna ceníku a doručování

 1. Poskytovatel je oprávněn tyto Všeobecné podmínky a Ceník měnit a doplňovat dle potřeby, a to zejména ohledně a to zejména ohledně Ceny a platebních podmínek, ohledně změny funkční nebo technickou specifikace Aplikace, ohledně změny uživatelského rozhraní pro přístup k Aplikaci, podmínek přerušení či omezení dostupnosti služeb Aplikace, trvání a ukončení Smlouvy, odpovědnosti za újmu, doručování a komunikace, a to zejména s ohledem na změnu vstupních nákladů, ale i vzhledem ke skutečnostem jiným (např. zavádění nových technologií nebo změny podmínek na trhu). Aktualizované znění Všeobecných podmínek a Ceníku Poskytovatel zveřejní na svých internetových stránkách https://help.beyondpage.info/.
 2. Poskytovatel vyrozumí Uživatele o změně Všeobecných podmínek či Ceníku nejpozději třicet pět (35) dní před datem účinnosti nového znění Všeobecných podmínek či Ceníku. Uživatel je v takovém případě povinen se s novým zněním Všeobecných podmínek a Ceníku seznámit.
 3. V případě, že Uživatel po oznámení změny Smlouvu do účinnosti změny Všeobecných podmínek či Ceníku nevypoví, platí, že tuto změnu ke dni účinnosti změny akceptuje. V takovém případě se nové znění Všeobecných podmínek, resp. nový Ceník, stávají závaznými pro uzavřený smluvní vztah jako změna původně sjednaných podmínek smluvního vztahu, a to s účinností ode dne určeného jako datum účinnosti změněných Všeobecných podmínek, resp. Ceníku. V případě, kdy Uživatel po oznámení změny Smlouvu do účinnosti změny vypoví, pak je Smlouva ke dni nabytí účinnosti této změny ukončena (když se takto sjednává speciální výpovědní doba). Ještě se pak sjednává, že v případě zvýšení Ceny dle Ceníku představuje úhrada nové (zvýšené) Ceny Uživatelem souhlas s novou (zvýšenou) Cenou.
 4. Poskytovatel je oprávněn doručovat jakákoliv oznámení či jiná právní jednání Uživateli na emailovou adresu sdělenou Uživatelem v rámci registrace nebo na jinou emailovou adresu Uživatele. Má se přitom za to, že jakákoliv oznámení či jiná právní jednání zasílané Uživateli elektronickou cestou dle věty předcházející je Uživateli řádně doručeno dnem následujícím po jeho odeslání ze strany Poskytovatele, pokud nebylo doručeno již dříve.

Povaha všeobecných podmínek

 1. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem a Uživatelem na základě které je Uživatel oprávněn užívat Aplikaci. Odchylná ujednání obsažená přímo ve Smlouvě mají přednost před obsahem těchto Všeobecných podmínek.
 2. Založením uživatelského účtu Uživatel potvrzuje, že se s těmito Všeobecnými podmínkami seznámil a plně jim rozumí. Založením uživatelského účtu Uživatel vyjadřuje svůj souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami a s dalšími dokumenty uváděnými v Preambuli těchto Všeobecných podmínek.

Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy založené Smlouvou a těmito Všeobecnými podmínkami se řídí českým právním řádem. Poskytovatel a Uživatel se dohodli, že kolizní ustanovení rozhodujícího českého právního řádu se nepoužijí. Pro vyloučení veškerých pochybností se Poskytovatel a Uživatel dále dohodli, že se nepoužije ani Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
 2. Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 1. června 2017.

Was this article helpful?: