Privacy policy

PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ A PROHLÁŠENÍ O COOKIES

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za svoji prvořadou povinnost. V tomto dokumentu naleznete přehled hlavních principů zpracování a ochrany osobních údajů ve společnosti ZooControl s.r.o. v souvislosti s provozováním aplikace BEYOND a provozem webových stránek ve dvou jazykových mutacích https://www.getbeyond.io a https://www.getbeyond.io/cs/.

Společnost ZooControl s.r.o. poskytuje široké portfolio služeb, k nimž provozuje i další webové stránky. Pro tyto další služby a další webové stránky platí z důvodu dostatečné přehlednosti vždy samostatná pravidla ochrany soukromí, která najdete vždy na příslušných webových stránkách.

1. Jakou roli z pohledu zpracování osobních údajů hraje ZooControl s.r.o.?

Aplikaci BEYOND provozuje společnost ZooControl s.r.o., IČ: 05766656, se sídlem Planá 67, 370 01 Planá, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 25800 (dále jen „ZooControl s.r.o.“), tel. č. +420 799 508 508, e-mail: support@getbeyond.io.

Pokud s námi uzavíráte smlouvu, jsme v postavení správce vašich osobních údajů (v této souvislosti zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o provedených objednávkách za účelem zpracování objednávek a poskytování služeb). V postavení správce jsme i v případech, kdy dochází ke zpracování vašich osobních údajů na základě plnění našich právních povinností, našeho oprávněného zájmu, nebo na základě poskytnutého souhlasu.

Ve vztahu k údajům, které sami zveřejňujete pomocí aplikace BEYOND jste správcem osobních údajů, tedy osobou stanovující účel a prostředky zpracování, vy sami a společnost ZooControl s.r.o. je tak v postavení vašeho zpracovatele.

2. Proč a na jakém základě osobní údaje zpracováváte

Při poskytování našich služeb a provozování webové stránky https://www.getbeyond.io a https://www.getbeyond.io/cs/ zpracováváme osobní údaje pro různé účely, přičemž k tomuto zpracování může v některých případech docházet i bez vašeho souhlasu. V některých případech se však bez vašeho souhlasu neobejdeme.

Zpracování prováděné bez vašeho souhlasu musí být vždy založeno na jiném právním základě: uzavírání nebo plnění smlouvy, plnění právní povinnosti, náš oprávněný zájem.

 • Uzavření smlouvy, na základě které budete moci využívat aplikaci BEYOND

Pokud se registrujete na našich webových stránkách a vytvoříte si svůj zákaznický účet, nebo pokud jinak projevíte zájem uzavřít smlouvu, na jejímž základě budete moci využívat aplikaci BEYOND, budeme zpracovávat vaše osobní údaje za účelem uzavření a plnění této smlouvy. Smlouvu tak můžete uzavřít různými způsoby, vždy však budeme potřebovat znát tyto vaše osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, stát, e-mail, telefon, případně pokud nakupujete jako podnikající fyzická osoba vaše IČ, DIČ a název firmy. Dále evidujeme dobu, na kterou je licence k aplikaci BEYOND sjednávána, nastavení jazyka, měna, ve které má probíhat platba, případně další parametry. Dále zpracováváme platební údaje jako jsou preferovaná forma úhrady a číslo bankovního účtu. Všechny tyto údaje použijeme za účelem vyřízení objednávky (abychom vám mohli zaslat např. verifikační zprávu na e-mail, zaslat potvrzení o přijetí objednávky, zaslat potvrzení o uzavření smlouvy, administrovat platbu a vyřídit případné reklamace, či vaše další požadavky). Za tímto účelem budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky nebo k vyřízení jiného požadavku, např. reklamace a dále po celou dobu poskytování služeb. Právním základem pro toto zpracování je uzavírání a plnění smlouvy.

Pokud s námi uzavřete smlouvu jako zástupce právnické osoby, zpracováváme tytéž údaje za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření smlouvy s osobou, kterou zastupujete. Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku.

Pokud s námi uzavřete smlouvu, uchováme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje získané v souvislosti s provedením objednávek a uzavřením a plněním smluv za účelem ochrany našich právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly po dobu 4 let od ukončení smlouvy (tato doba se skládá z tříleté promlčecí doby a jednoho roku navíc s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby). V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení budeme zpracovávat vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou, tj. nejméně po dobu trvání těchto řízení. Právním základem tohoto zpracování je náš oprávněný zájem na ochraně našich právních nároků a kontrole řádného poskytování našich služeb. Proti tomuto zpracování můžete kdykoliv vznést námitku.

Pokud na základě provedené objednávky nedojde k následnému uzavření smlouvy, budou vaše osobní údaje zálohovány po dobu 180 dnů. Po uplynutí této doby budou vaše osobní údaje smazány. Na základě našeho oprávněného zájmu na provádění přímého marketingu však budeme dále zpracovávat vaši e-mailovou adresu, a to po dobu 5 let. Proti tomuto zpracování můžete kdykoliv vznést námitku, na základě které přímý marketing vůči vaší osobě ukončíme.

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s návštěvou našeho webu najdete v části Návštěva webu https://www.getbeyond.io a https://www.getbeyond.io/cs/.

 • Registrace do aplikace BEYOND – sign up

Abyste mohli začít využívat BEYOND, musíte navštívit náš web (ke zpracování osobních údajů v souvislosti s návštěvou našeho webu viz níže) a zde se zaregistrovat. V rámci registrace zpracováváme váš e-mail, název Beyond účtu a datum a čas provedení první registrace účtu. Bez zpracování těchto údajů bychom nemohli registraci dokončit a následně zkontrolovat plynutí bezplatné zkušební doby. Právním základem pro toto zpracování je uzavírání a plnění smlouvy.

 • Přístup do aplikace BEYOND – log in

Do aplikace BEYOND můžete vstoupit, aniž byste navštěvovali naše webové stránky po zadání adresy https://beyondpage.info/login?ref=getbeyondio_cs pro českou jazykovou mutaci administrace a https://beyondpage.info/login pro anglickou jazykovou mutaci administrace do vašeho webového prohlížeče, nebo přes naše webové stránky prostřednictvím tlačítka Přihlášení nebo Log in. K přihlášení použijete svůj e-mail a heslo. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy.

 • Vedení zákaznického účtu a individuální nastavení

V zákaznickém účtu budou automaticky vyplněny vaše údaje v rozsahu e-mail, měna, stát, jazyk administrace.

V zákaznickém účtu můžete upravit zejména jméno zákazníka, e-mail, fakturační údaje, adresu, název BEYOND účtu, jazyk (čeština, angličtina), úpravu loga, styl navigace článků, můžete zde přidávat features - hodnocení a návrhy k článkům, zobrazení odkazu na přihlášení v patičce. Naleznete zde i pomocný kontaktní formulář.

Tyto údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy. Právním základem je plnění smlouvy.

 • Komunikace přes chat

Pokud nás budete kontaktovat přes chat a řešit jakékoliv problémy s chodem BEYOND, budeme v této souvislosti zpracovávat vaše uživatelské jméno, e-mail a obsah komunikace. Obsah komunikace je uchováván po dobu 30 dní.

Tyto údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy. Právním základem je plnění smlouvy.

 • Data zveřejňovaná pomocí BEYOND

Z působnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, tedy tzv. GDPR, jsou vyloučena zpracování prováděná fyzickou osobou v průběhu výlučně osobních nebo domácích činností. Jedná se o taková zpracování, která postrádají jakoukoliv souvislost s profesní nebo obchodní činností. Pokud tedy využíváte BEYOND čistě pro svoji osobní, nebo domácí potřebu, nestáváte se správcem osobních údajů se všemi souvisejícími povinnostmi. Na taková zpracování se nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, tedy tzv. GDPR, nevztahuje.

V případě, že BEYOND využíváte v souvislosti se svojí profesní nebo obchodní činností, jste ve vztahu k údajům, které jejím prostřednictvím uveřejňujete, právě vy správcem osobních údajů (tedy osobou stanovující účel a prostředky zpracování). Společnost ZooControl s.r.o. může v tomto případě být v postavení vašeho zpracovatele.

Ať už využíváte BEYOND čistě pro domácí nebo osobní využití, či nikoliv, v každém případě platí, že data uveřejňovaná pomocí BEYOND si sami administrujete, tato data můžete kdykoliv vymazat. Uveřejňování dat pomocí BEYOND můžete kdykoliv přerušit, nebo zcela vypnout.

ZooControl s.r.o. provádí pravidelnou zálohu dat uložených prostřednictvím BEYOND a to na dobu 30 dnů, když po uplynutí této doby jsou tato data vždy přepsána vytvořením aktuální zálohy. V případě ukončení smluvního vztahu jsou veškerá data uchovávána po dobu 180 dnů od ukončení smlouvy. Pokud v této době nedojde k obnovení smluvního vztahu, budou veškerá data po 180 dnech vymazána.

Společnost ZooControl s.r.o. nevyužívá tato data pro své vlastní účely. Ve výjimečných případech však ZooControl s.r.o. může v souladu s uzavřenou smlouvou smazat taková data uložená prostřednictvím aplikace BEYOND, která porušují uzavřenou smlouvu se ZooControl s.r.o., nebo jsou v rozporu s právními předpisy, a dále data, která jsou v rozporu s etickými a morálními normami, popř. data týkající se neúcty k člověku nebo zobrazující sexuální tématiku. Takováto data ZooControl s.r.o. zároveň není povinen obnovovat.

Upozorňujeme vás, že za účelem zajištění správy aplikace BEYOND můžeme využívat služeb externích subdodavatelů. Všichni tito externí subdodavatelé jsou smluvně vázáni mlčenlivostí.

 • Plnění našich právních povinností

Právní předpisy nám ukládají mnohé povinnosti. Jedná se zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, či zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Za účelem plnění našich právních povinností uchováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o uzavřených smlouvách po dobu 10 let. Právním základem je tak plnění zákonem stanovených povinností.

 • Zpracování na základě souhlasu

Pokud nám k tomu poskytnete váš souhlas, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i pro další účely. Souhlas nám v současné době můžete při různých příležitostech poskytnout se:

 • zasíláním našich obchodních sdělení na váš e-mail. Váš e-mail budeme za tímto účelem zpracovávat po dobu 5 let, nebo do odvolání souhlasu.

 • zasíláním newsletteru a dalších našich obchodních sdělení na váš e-mail. Váš e-mail budeme za tímto účelem zpracovávat po dobu 5 let, nebo do odvolání souhlasu.

Poskytnutý souhlas můžete kdykoliv odvolat e-mailem zaslaným na support@getbeyond.io. Odvoláním souhlasu se nic nemění na tom, že až do odvolání souhlasu jsme osobní údaj zpracovávali oprávněně a v souladu s právními předpisy.

Pokud navštívíte náš web, uložíme do vašeho zařízení malé textové soubory, tzv. cookies. Data získaná pomocí cookies následně čteme a dále využíváme pro naše účely. Cookies nezabírají moc místa a po vypršení platnosti se automaticky vymažou. Dále používáme pixelové značky (tzv. web beacons). Pixelové značky jsou malé obrázky, které mají obdobnou funkci jako cookies, ale pixelové značky jsou narozdíl od cookies součástí webových stránek a neukládají se do vašeho zařízení. Pro zjednodušení budeme pro cookies i pixelové značky nadále používat označení cookies.

Cookies využíváme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.

Používáme různé druhy cookies:

Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte.

Statistické cookies nám pomáhají, abychom porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace.

Marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazování reklamy, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Neklasifikované cookies jsou cookies, které máme v procesu klasifikování společně s poskytovateli jednotlivých cookies.

Dle platných právních předpisů můžeme ukládat cookies na Vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz webové stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše povolení. Svá povolení můžete spravovat v části Nastavení cookies.

V patičce webových stránek naleznete odkaz pro aktuální výčet cookies využívaných na stránkách www.getbeyond.io a www.getbeyond.io/cs/, i to, jak dlouho je budeme využívat. Na stejném místě (v části Nastavení cookies) můžete nastavit rozsah námi využívaných cookies. Dále také můžete změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odstraňoval nebo bránil jejich ukládání v počítači nebo mobilním zařízení bez vašeho výslovného souhlasu.

Osobní údaje návštěvníků webu využíváme za následujícími účely, přičemž toto zpracování probíhá na základě našeho oprávněného zájmu na:

 • zlepšování služeb,

 • sledování návštěvnosti webových stránek,

 • vytváření statistik a přehledů,

 • měření účinnosti reklamy, kdy oprávněným zájmem je měření efektivity reklamy a výdajů na reklamu,

 • testování nových funkcí a aplikací před nasazením na ostrou verzi webových stránek,

 • předcházení útoků na naše webové stránky a ohrožení funkčnosti a bezpečnosti dat.

Údaje o vašem chování na webu nezískáváme pouze z cookies, ale doplňujeme je také o:

 • IP adresu vašeho zařízení

 • operační systém vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení

 • prohlížeč, který na své zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení

 • adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web

 • typ vašeho zařízení

 • demografické a geografické údaje

 • zdroj návštěvnosti (placená reklama, emailing, odkazové weby, webové stránky aplikace).

Pro tyto účely používáme vaše osobní údaje nejvýše po dobu 180 dnů od návštěvy webu. Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku.

3. Jaké osobní údaje tedy zpracováváte?

V postavení správce osobních údajů zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje: Jméno, příjmení, adresa, stát, v případě podnikající fyzické osoby obchodní firma, IČ, DIČ.

 • kontaktní údaje: Telefonní číslo, e-mail.

 • údaje nezbytné pro vyřízení objednávky: Údaje o objednané licenci, způsob platby, e-mail, záznam o akceptaci platby.

 • údaje nezbytné pro poskytování podpory zákazníkům: E-mail, jméno.

 • přístupové údaje: Naše systémy zpracovávají vaše přístupové údaje do aplikace. Tyto přístupové údaje pečlivě chráníme a přístup k nim mají pouze k tomu pověřené osoby.

 • údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu: E-mail, záznamy získané prostřednictvím cookies v rozsahu, ve kterém byl poskytnut souhlas s jejich používáním.

 • údaje o vašem chování na webu: Jak se na webu pohybujete, odkazy, na které klikáte, údaje o posouvání obrazovky, a dále údaje o zařízení, na kterém zprávy čtete (IP adresa a z ní odvozená poloha), identifikace zařízení a jeho technické parametry (operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze), údaje získané z cookies a obdobných technologií.

 • údaje o vašem chování ze čtení zpráv, které vám zasíláme: Časy otevření zpráv a údaje o zařízení, na kterém zprávy čtete (IP adresa a z ní odvozená poloha), identifikace zařízení a jeho technické parametry (operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze), údaje získané z cookies a obdobných technologií.

 • odvozené údaje: Údaje odvozené z vašeho nastavení, údajů o službách, které u nás objednáváte, údajů o vašem chování na webu a při čtení zpráv (zejména pohlaví, věk, nákupní chování, vztah k různým službám).

4. Komu vaše osobní údaje předáváme?

Pečlivě vybíráme partnery, kterým vaše osobní údaje svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení vašich osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu či k jejich jinému zneužití.

Některé vaše další osobní údaje můžeme poskytovat následujícím kategoriím příjemců:

 • poskytovatelé platebních bran (poskytovatelé platebních karet),

 • subjekty zajišťující technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme,

 • subjekty, které nám poskytují služby v oblasti IT zabezpečení,

 • právní poradci za účelem vymáhání našich pohledávek,

 • subjekty, kterým poskytujeme údaje za účelem statistických analýz, marketingových výzkumů a správy reklamních kampaní,

 • poskytovatelé marketingových služeb,

 • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou,

 • provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat pouze pro vás relevantní obsah a reklamu.

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie dochází vždy v souladu s platnou legislativou.

V některých případech můžeme být požádáni o součinnost ze strany orgánů činných v trestním řízení, včetně Policie České republiky a dalších orgánů veřejné moci v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy. V takovém případě předáme vaše osobní údaje pouze tehdy, pokud nám to právní předpisy ukládají.

5. Ochrana soukromí a děti

Naše služby nejsou určeny osobám mladším 18 let.

Newslettery a obchodní sdělení zasílaná na e-mail nejsou určeny osobám mladším 16 let. V případě, že byste měli za to, že newsletter nebo obchodní sdělení jsou zasílána osobě mladší 16 let, prosíme, informujte nás.

6. Co děláme pro bezpečnost vašich osobních údajů?

Učinili jsme veškerá technická a organizační opatření nezbytná k tomu, abychom zajistili dostatečnou ochranu zpracovávaných osobních údajů, a to s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob.

Aplikujeme systém řídících a kontrolních postupů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití údajů.

Veškeré osoby, které s osobními údaji zákazníků nebo potenciálních zákazníků přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Veškerá internetová komunikace prostřednictvím našich internetových stránek je zabezpečena pomocí technologie SSL s vysokou úrovní šifrování.

Upozorňujeme vás však, že u žádného přenosu dat prostřednictvím internetu nebo technologií pro ukládání dat nelze zaručit 100% bezpečnost.

7. Jaká mám v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů práva?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů vám náleží veškerá práva dle platných právních předpisů (od 25. května 2018 se jedná zejména o obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, tedy tzv. GDPR). Dle tohoto nařízení máte následující práva:

 • právo nám poskytnutý souhlas se zpracováním kdykoliv odvolat;

 • právo na opravu a doplnění;

 • právo na výmaz;

 • právo na přístup k osobním údajům;

 • právo na omezení zpracování;

 • právo vznést námitku;

 • právo na přenositelnost;

 • právo podat stížnost.

7.1. Právo odvolat poskytnutý souhlas

Máte právo nám poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu je bezplatné.

Odvoláním souhlasu se nic nemění na tom, že až do odvolání souhlasu byly poskytnuté osobní údaje zpracovávány oprávněně a v souladu s právními předpisy. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě jiného právního základu, než je souhlas (tzn., je-li zpracování nezbytné např. pro splnění smlouvy, nebo plnění právní povinnosti, budeme vaše osobní údaje zpracovávat dál).

Přehled souhlasů se zpracováním osobních údajů, které jste nám poskytli a nástroj pro jejich odvolání najdete na https://www.getbeyond.io/cs/osobni-udaje/. Používání cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče nebo na https://www.getbeyond.io/cs/cookiepolicy.html.


7.2. Právo na opravu a doplnění

Můžete nás požádat o opravu nepřesných údajů, které se týkají vaší osoby. Dále máte právo předat nám doplňující osobní údaje, pokud jsou potřebné.

Požadavek na opravu nebo doplnění osobních údajů nám zašlete na support@getbeyond.io.


7.3. Právo na výmaz

Naše systémy jsou nastaveny tak, aby zajišťovaly automatický výmaz nebo anonymizaci osobních údajů, které již nepotřebujeme k účelu, pro nějž byly zpracovávány.

Pokud byste však měli za to, že k výmazu přesto nedošlo, nebo že nějaké vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, můžete se na nás obrátit s požadavkem na vymazání osobních údajů. Vaše osobní údaje nemusíme vymazat např. tehdy, pokud bychom je potřebovali pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, nebo pokud by nám zpracování takového údaje ukládaly právní předpisy. Takových výjimek je více a najdete je všechny v článku 17 odst. 3 GDPR.

Právo na výmaz můžete uplatnit na support@getbeyond.io.

7.4. Právo na přístup

Na dotaz vám sdělíme, zda zpracováváme nějaké osobní údaje týkající se vaší osoby. A pokud ano, pak vám sdělíme zejména účel takového zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, kategorie příjemců, či plánovanou dobu uložení. Za předpokladu, že nebudou dotčena práva a svobody jiných osob, vám bezplatně poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů, které se vás týkají. Za další kopie však již můžeme účtovat přiměřený poplatek odpovídající našim administrativním nákladům.

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na další informace v rámci práva na přístup je možné uplatnit na support@getbeyond.io.

Dovolujeme si vás upozornit, že v případě uplatnění práva na přístup k osobním údajům můžeme požadovat, abyste nám vhodným způsobem prokázali vaši totožnost za účelem ověření vaší identity. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům.

7.5. Právo na omezení zpracování

Na vaši žádost omezíme zpracování osobních údajů, pokud:

 • máte za to, že námi zpracovávané údaje týkající se vaší osoby jsou nepřesné. Takové zpracování pak omezíme do doby, než ověříme přesnost těchto osobních údajů;

 • zpracování je protiprávní, ale vy odmítnete výmaz osobních údajů a místo toho požádáte o omezení jejich použití;

 • my již nebudeme osobní údaj potřebovat pro naše účely, ale vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

 • jste z osobních důvodů (tj. z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace) vznesli námitku proti zpracování, které bychom opírali o náš oprávněný zájem. Takové zpracování osobních údajů jsme pak povinni omezit do doby, než bude ověřeno, zda náš oprávněný zájem převažuje nad vašimi osobními důvody (tj. důvody vyplývajícími z vaší konkrétní situace).


Právo na omezení zpracování osobních údajů je možné uplatnit na support@getbeyond.io.

7.6 Co to znamená, že mám právo vznést námitku?

Pokud by se v konkrétním případě jednalo o zpracování osobních údajů, které by bylo nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu (tedy nikoliv o zpracování na základě souhlasu, pro plnění smlouvy, apod.) můžete z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace vznést proti takovému zpracování námitku. Pokud neprokážeme, že náš oprávněný zájem na konkrétním zpracování převažuje nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, takové zpracování ukončíme.

Můžete vznést námitku i proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. V takovém případě už nebudeme dál vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Námitku ve výše uvedeném smyslu můžete vznést na support@getbeyond.io.

7.7. Právo na přenositelnost

Máte právo na přenositelnost osobních údajů. Pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu nebo je nezbytné pro plnění uzavřené smlouvy a provádí se automatizovaně, máte podle článku 20 GDPR právo od nás získat osobní údaje, které se vás týkají, a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Žádosti však nelze vyhovět, pokud by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebo pokud by tomu bránily jiné významné překážky.

Právo na přenositelnost můžete uplatnit na support@getbeyond.io.

7.8. Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

8. Kam se mohu obrátit s dotazem?

Pokud máte jakékoliv dotazy, nebo pokud chcete uplatnit svá práva, můžete se kdykoliv obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese support@getbeyond.io, nebo mu můžete zaslat dopis na adresu ZooControl s.r.o., pověřenec pro ochranu osobních údajů, Planá 67, 370 01 České Budějovice.

Dovolujeme si vás upozornit, že v případě uplatnění práva na přístup k osobním údajům, či jiných práv můžeme požadovat, abyste nám vhodným způsobem prokázali vaši totožnost za účelem ověření vaší identity. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům.

Za účelem uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících z právních předpisů je veškerá komunikace s vámi monitorována a archivována.

9. Změna pravidel ochrany soukromí

Tato pravidla ochrany soukromí nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2018. Tato pravidla jsme oprávněni jednostranně měnit. V takovém případě jsme povinni vás o změně s předstihem vyrozumět.

 

Was this article helpful?: