Pravidla ochrany soukromí

Základní informace

 1. Tato Pravidla ochrany soukromí (dále jen “OS pravidla”) upravují způsob, jakým přistupujeme k nakládání s osobními údaji, zabezpečujeme jejich ochranu a zpracováváme osobní a identifikační a provozní údaje. Řídíme se českým zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.
 2. Zavazujeme se, že budeme chránit informace o Uživatelích a budeme dbát o zachování jejich soukromí.
 3. Tato OS pravidla společně s Všeobecnými obchodními podmínkami užívání softwarové aplikace Beyond obchodní společnosti ZooControl s.r.o., IČ: 05766656, se sídlem Planá 67, Planá PSČ 370 01 (dále jen „Všeobecné podmínky“ a „Poskytovatel“) upravují podmínky užívání aplikace Beyond. OS pravidla blíže upravují, za jakých podmínek, jakým způsobem a v jakém rozsahu budeme shromažďovat osobní údaje o Uživatelích, jak s nimi budeme dále nakládat a zpracovávat je, a také jak budeme zpracovávat identifikační a provozní údaje, společně dále také jen „údaje“, a to včetně údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek. Uživatel tím, že schválil Všeobecné podmínky, rovněž potvrdil, že akceptuje a schvaluje tato OS pravidla.
 4. Pojmy používané v těchto OS pravidlech mají význam definovaný ve Všeobecných podmínkách, pokud zde není výslovně uvedeno jinak.
 5. Během zpracování údajů dbáme na to, aby Uživatel neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbáme na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života Uživatelů.
 6. Uživatel nám tímto dává souhlas se zpracováním jeho údajů za podmínek stanovených ve Všeobecných podmínkách a v těchto OS pravidlech.
 7. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, jsme povinni tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o:

  1. účelu zpracování osobních údajů,
  2. osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
  3. povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů Uživatele,
  4. příjemci, případně kategoriích příjemců.

  Informace dle tohoto bodu OS pravidel jsou uvedeny dále v tomto dokumentu.

  Uživatel má také právo na přístup k osobním údajům a opravu osobních údajů týkajících se jeho osoby.

 8. Uživatel bere na vědomí, že v případě povinně zpracovávaných údajů jsou údaje zpracovávány na základě zákona a takové zpracovávání nemůže Uživatel odmítnout. Povinně jsou údaje zpracovávány zejména pro vyúčtování, účetní a daňové účely, vymáhání pohledávek Poskytovatele, apod.
 9. Uživatel bere na vědomí, že v případě dobrovolně zpracovávaných údajů je potřebný souhlas Uživatele se zpracováváním údajů. Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje uváděné níže v čl. 14 těchto OS pravidel pro marketingové a obchodní účely (včetně průzkumu trhu, zasílání obchodních sdělení a telemarketingu) Poskytovatele i třetích subjektů, a dále pro další účely uváděné v čl. 22 a v čl. 28 až čl. 30 těchto OS pravidel.

  Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel je po ukončení Smlouvy oprávněn zpracovávat jméno, příjmení, adresu, obchodní firmu, název právnické osoby, identifikační číslo a další kontaktní údaje Uživatele za účelem nabízení produktů a služeb, a to na dobu 10 let od ukončení Smlouvy (nebude-li dříve souhlas Uživatele odvolán).

  Uživatel je oprávněn při uzavírání Smlouvy souhlas k dobrovolnému zpracovávání údajů zcela či částečně odmítnout nebo kdykoliv později svůj souhlas udělený k dobrovolnému zpracovávání údajů odvolat. Kontakty pro takové úkony Uživatele jsou uvedeny v čl. 35 těchto OS pravidel. Zpracovávání takových údajů pak Poskytovatel ukončí v přiměřené době odpovídající technickým a administrativním možnostem Poskytovatele. Souhlas se zpracováním osobních údajů pak může Uživatel nově (popř. opětovně) udělit.

 10. Poskytovatel informace zpracovává po dobu trvání Smlouvy, pokud není těmito OS Pravidly, Všeobecnými podmínkami nebo právními předpisy stanoveno jinak. Po ukončení Smlouvy a vyrovnání vzájemných závazků provede Poskytovatel likvidaci údajů Uživatele (opět s výjimkou údajů, kde je těmito OS Pravidly, Všeobecnými podmínkami nebo právními předpisy stanoveno jinak). Např. na základě českého zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, je Poskytovatel povinen určité záznamy a údaje podle uvedeného zákona uchovávat nejméně po dobu pěti či deseti let po skončení smluvního vztahu.
 11. V nejvyšší možné míře dbáme o ochranu osobních údajů a dodržujeme povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji. Pokud Uživatel přesto zjistí nebo se domnívá, že provádíme zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  1. nás požádat o vysvětlení,
  2. požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
 12. Bude-li žádost Uživatele podle předchozího bodu těchto OS pravidel shledána oprávněnou, odstraníme neprodleně závadný stav.
 13. Další práva Uživatele při zpracování jeho osobních údajů jsou stanovena mimo jiné v ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Jaké údaje shromažďujeme

 1. O Uživatelích shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme zpravidla následující osobní údaje získané vytvořením objednávky či jinak:

  1. úplné jméno a příjmení, rodné číslo, číslo občanského průkazu, bydliště nebo místo podnikání v případě fyzických osob a obchodní firmu nebo název právnické osoby, sídlo právnické osoby, jméno, příjmení, rodné číslo, číslo občanského průkazu a bydliště osob oprávněných jednat jménem právnické osoby, identifikační číslo a daňové identifikační číslo právnické osoby, v případě právnických osob,
  2. e-mailovou adresu,
  3. číslo mobilního telefonu,
  4. číslo bankovního účtu včetně bankovního výpisu transakcí a jména majitele účtu,
  5. informace získané pomocí cookies
  6. informace o operačním systému zařízení Uživatele a typ internetového prohlížeče,
  7. IP adresu a časy připojení zařízení Uživatele,
  8. údaje o návštěvách Uživatele na internetové stránce, zejména provozní data, lokalizační data, weblogy, apod., jakož i údaje o chování Uživatele v prostředí internetu,
  9. druh a objem využívaných služeb Provozovatele,
  10. informace získané z dotazníků nebo obdobných formulářů, o jejichž vyplnění bude Uživatel požádán, informace získané od Uživatele marketingovými průzkumy a jiné informace oprávněně o Uživateli v souladu s právními předpisy získané.
 2. Dále zpracováváme provozní údaje, jimiž se rozumí jakékoli údaje zpracovávané pro potřeby přenosu dat při činnosti aplikace Beyond (zejména adresa datového spojení, začátek a konec spojení, datum spojení, druh a objem přenesených dat, apod.).
 3. V zájmu naplnění zákonné povinnosti k předcházení podvodům a legalizace výnosů z trestné činnosti, můžeme získávat určité informace o Uživatelích od třetích stran, když dochází k založení objednávky, a kdykoli, když to budeme považovat za vhodné nebo nutné pro předcházení podvodů a minimalizaci finančních rizik, avšak vždy za předpokladu, že informace o Uživatelích byly shromážděny a uchovány oprávněně a v souladu s právními předpisy a že je rovněž přípustné, abychom tyto informace získali.
 4. V zájmu zvýšení kvality našich služeb ukládáme do zařízení Uživatele, ze kterého přistupuje na naše aplikace cookies.
 5. Používáme různé druhy cookies k následujícím účelům:

  1. k identifikaci zařízení Uživatele,
  2. k optimalizaci našich internetových stránek,
  3. k poskytování či nabízení individualizovaných služeb,
  4. pro služby třetích stran jako je např. Google, Facebook a dalších, které využíváme. Pro konkrétní pravidla užití cookies je nutné se informovat na internetových stránkách třetích stran.
 6. Používáním internetových stránek služeb Poskytovatele bere Uživatel na vědomí, že můžeme použít některé nebo všechny druhy cookies a souhlasí, že můžeme na jeho zařízení, ze kterého přistupuje na naše stránky cookies ukládat. Pokud s tímto Uživatel nesouhlasí, měl by přestat využívat naše internetové stránky nebo upravit nastavení svého internetového prohlížeče.
 7. Pokud si Uživatel i nadále přeje využívat naše služby, ale chce omezit používání cookies, může je Uživatel zablokovat v nastavení svého prohlížeče, které umožňuje odmítnout přijetí všech nebo některých cookies. Pokud Uživatel použije nastavení svého internetového prohlížeče s blokováním všech cookies, je možné, že Uživatel nebude mít oprávnění přistupovat k naší internetové stránce nebo k jejím částem.
 8. Internetové stránky Poskytovatele mohou některé druhy cookies používat již v okamžiku jejich návštěvy Uživatelem, pokud jeho internetový prohlížeč není nastaven tak, že cookies blokuje.

K čemu získané osobní údaje používáme

 1. Informace, které uchováváme o Zákaznících, používáme následovně:

  1. na provoz a správu účtu Uživatele,
  2. ke komunikaci s Uživatelem,
  3. pro dodržování zákonných opatření,
  4. na zkvalitnění a zabezpečení poskytovaných služeb,
  5. k zajištění toho, že obsah našich internetových stránek je na zařízení zákazníka prezentován co nejefektivněji,
  6. aby Uživatelům byly poskytovány informace, produkty nebo služby, které od nás požadují nebo o které by mohli mít zájem, a
  7. pro marketingové a obchodní účely (včetně průzkumu trhu, zasílání obchodních sdělení a telemarketingu) Poskytovatele i třetích subjektů.
 2. Zákazník rovněž bere na vědomí a souhlasí s tím, abychom mu na jeho e-mailovou adresu příležitostně zasílali informace a obchodní sdělení ve smyslu českého zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, a informace o nově poskytovaných službách Poskytovatele, informace o inovacích a doporučení či tipy při používání služeb námi provozovaných, jakož i obchodní tipy a informace o nabídkách či službách poskytovaných našimi obchodními partnery (zejména informace o zboží, službách či zvláštních obchodních nabídkách). Zákazník může prostřednictvím emailu sdělit, zda má či nemá zájem přijímat takové informace nebo sdělení, a to na email Poskytovatele: support@getbeyond.io

Co děláme pro bezpečnost osobních údajů

 1. Učinili jsme veškerá opatření, která byla nutná k tomu, abychom zajistili, že s osobními údaji bude zacházeno bezpečně a podle těchto OS pravidel bez ohledu na to, kde jsou údaje uchovány.
 2. Aplikujeme systém řídících a kontrolních postupů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.
 3. Veškerá internetová komunikace prostřednictvím našich internetových stránek je zabezpečena pomocí technologie SSL s vysokou úrovní šifrování.
 4. Uživatel bere na vědomí, že i při maximální míře opatrnosti a přes maximální snahu o zabezpečení komunikace a bezpečné uchování osobních údajů, nelze zajistit absolutní bezpečnost přenosu informací a dat prostřednictvím internetu.

Komu jsme oprávněni osobní údaje sdělovat

 1. Zákazník souhlasí, že shromážděné údaje můžeme předat či přenechat společnostem či jiným osobám, které jsou součástí stejného holdingu jako naše společnost, a případně též společnostem, v nichž vystupují jako společníci, akcionáři nebo členové orgánů společníci společnosti Poskytovatele či osoby jim blízké.
 2. Zákazník souhlasí s předáním identifikace dle § 11 odst. 1, 2 českého zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, za předpokladu, že příjemce identifikace bude chránit osobní údaje a informace přinejmenším ve stejném rozsahu, který bude odpovídat našim standardům. Zákazník rovněž souhlasí s tím, abychom převzali jeho identifikaci za podmínek jinak upravených ustanovením § 11 odst. 1, 2 českého zákona č. 253/2008 Sb.
 3. Jsme oprávněni osobní údaje sdělovat rovněž:

  1. případnému zájemci o koupi podniku Poskytovatele nebo zájemci o nabytí významného obchodního podílu ve společnosti Poskytovatele,
  2. policejním orgánům, orgánům činným v trestním řízení, ostatním oprávněným státním orgánům či orgánům veřejné moci, soudu, a to za předpokladu, že povinnost sdělit osobní údaje bude vyplývat ze zákona či příslušného rozhodnutí, nebo pokud bude sdělení osobních údajů sloužit k ochraně našich práv, majetku nebo bezpečnosti, případně koncernu, jehož jsme součástí, nebo Uživatelů či jiných smluvních partnerů,
  3. třetím osobám, pokud Uživatel projevil zájem dostávat informace o jejich zboží nebo službách.
 4. Jsme oprávněni předávat souhrnné informace o tom, jak Uživatelé využívají naše internetové stránky a naše služby třetím osobám pro statistické, výzkumné či analytické účely, avšak na základě těchto informací není možné Uživatele identifikovat.
 5. I ohledně údajů dobrovolně zpracovávaných k účelům podle čl. 28 až čl. 30 těchto OS pravidel platí oprávnění Uživatele neudělit souhlas s dobrovolným zpracováváním údajů nebo tento souhlas kdykoliv v budoucnosti zcela či částečně odvolat.

Závěrečná ustanovení

 1. Jsme oprávněni jednostranně měnit tyto OS pravidla za stejných podmínek jako Všeobecné podmínky, Uživatel s tímto oprávněním souhlasí.
 2. Změníme-li OS pravidla, jsme povinni o této změně Uživatele s předstihem vyrozumět.
 3. Ve věcech týkajících se těchto OS pravidel a nároků z nich nás může Uživatel kontaktovat osobně, písemně či telefonicky následujícím způsobem: na adrese ZooControl s.r.o., Planá 67, Planá PSČ 370 01, na telefonním čísle - HelpLine +420776067663, případně na e-mailové adrese: support@getbeyond.io.
 4. OS pravidla jsou vydána v elektronické podobě a jsou přístupná na webových stránkách www.getbeyond.io.
 5. OS pravidla nabývají účinnosti dnem 1. června 2017.

Was this article helpful?: